Każde schorzenie wątroby
stwarza ryzyko rozwoju
encefalopatii wątrobowej


Czy wiesz, że ...
  • 80% chorych z marskością wątroby ma zaburzone funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli encefalopatię wątrobową1
  • U chorych z encefalopatią wątrobową obserwuje się wydłużenie czasu reakcji, podobnie jak po spożyciu alkoholu2
Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczy kierowców. Osoby te popełniają istotnie więcej błędów w czasie jazdy, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla otoczenia.

Istnieją możliwości wykrywania, profilaktyki i leczenia encefalopatii wątrobowej, nawet we wczesnych stadiach, kiedy ryzyko spowodowania kolizji czy wypadku drogowego jest największe, bo chory nie ma świadomości występujących u niego zaburzeń.

„Kierowca z marskością wątroby i encefalopatią – realne zagrożenia w ruchu drogowym”

Prof. Anatol Panasiuk
„Gastroenterologia Praktyczna” nr 2019/4

1. Felipo V. Hepatic encephalopathy: effects of liver failure on brain function.
Nat Rev Neurosci 2013; 14: 851-858
2. Kircheis G., Knoche A., Hilger N. et all. Hepatic encephalopathy and fitness to drive.
Gastroenterology 2009; 137: 1706-1715
Treści zawarte w niniejszym serwisie mają charakter reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, produktów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe lub produktów umieszczonych w wykazach leków refundowanych oraz dopuszczonych do wydawania bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi w tych wykazach może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

W związku z powyższym, treści zawarte w dalszej części serwisu są adresowane wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Przejście do dalszej części serwisu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną.

  Tak, posiadam uprawnienia.